Open Accessibility Menu
Hide

Persian (Farsi)

Kaweah Health (Kaweah Health) از قوانین حقوق مدنی فدرال مربوطه تبعیت می کند و هیچگونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملیتی، سن، ناتوانی یا جنسیت افراد قایل نمی شود.

Kaweah Health بر اساس نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملیتی، سن، ناتوانی یا جنسیت افراد ایشان را از خدمات محروم نمی کند و با آنها برخورد متفاوتی ندارد.

Kaweah Health:

· برای افرادی که ناتوانی دارند، برای برقرار کردن ارتباط موثر، کمک هایی بطور رایگان فراهم می کند، مانند:

o مترجمین واجد شرایط زبان اشاره

o اطلاعات نوشتاری به فرمت های دیگر (چاپ با حروف درشت، صوتی، فرمت های الکترونیک قابل دسترسی ساده، و فرمت های دیگر)

· برای افرادی که زبان اولیه شان انگلیسی نیست خدمات زبانی رایگان ارایه می کند، مانند:

o مترجمین شفاهی واجد شرایط

o اطلاعات نوشتاری به زبانهای دیگر

اگر به چنین خدماتی نیاز دارید، با Judy Cotta تماس بگیرید

اگر معتقدید که Kaweah Health چنین خدماتی را به شما ارایه نداده و یا اینکه به شکلی دیگر به دلیل نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملیتی، سن، ناتوانی یا جنسیت درمورد شما تبعیض قایل شده می توانید شکواییه ای به این آدرس ثبت کنید:

Judy Cotta, Compliance and Privacy Officer, 400 W. Mineral King, Visalia, CA 93291, 559-624-2154, Fax 559-624-2254, jcotta@kdchd.org.

می توانید با مراجعه شخصی، نامه پستی، فکس یا ایمیل شکواییه خود را ثبت نمایید. اگر برای ثبت شکواییه خود به کمک نیاز دارید، Judy Cotta می تواند به شما کمک کند.

می توانید از طریق U.S. Department of Health and Human Services(وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا)، Office for Civil Rights (اداره حمایت از حقوق مدنی)، شکواییه خود را ثبت نمایید. دسترسی الکترونیکی به این اداره از طریقOffice for Civil Rights Complaint Portal به آدرس https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf یا تماس از طریق ایمیل یا تلفن با آدرس زیر میسر است:

U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue, SW, Room 509F, HHH Building, Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)فرم های مربوطه برای شکواییه در آدرس اینترنتی http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html موجود است.