Open Accessibility Menu
Hide

Patient Standards

Discrimination is Against the Law

The Office for Civil Rights

Kaweah Health complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Spanish

Kaweah Health cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

Armenian

Kaweah Health ը հետևում է քաղաքացիական իրավունքներիմասին գործող դաշնային օրենքներին և խտրականություն չի ցուցաբերում՝ ռասայի,մաշկի գույնի, ազգային պատկանելության, տարիքի, հաշմանդամության կամ սեռիհիման վրա:

Chinese

Kaweah Health 遵守適用的聯邦民權法律規定,不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而歧視任何人。

Hindi

Kaweah Health लागू होने योग्य संघीय नागरिक अधिकार क़ानून का पालन करता है और जाति, रंग, राष्ट्रीय मूल, आयु, विकलांगता, या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता है।

Hmong

Kaweah Health ua raws cov kev cailij choj yuam siv ntawm Tsom Fwv Nrub Nrab Teb Chaw hais txog pej xeem cov cai (Federal civil rights laws) thiab tsis ciav-cais leejtwg vim nws hom neeg, nqaij tawv, lub tebchaws tuaj, hnub nyoog, kev tsis taus, los yog poj niam txiv.

Japanese

Kaweah Health は適用される連邦公民権法を遵守し、人種、肌の色、出身国、 年齢、障害または性別に基づく差別をいたしません。

Korean

Kaweah Health 은(는) 관련 연방 공민권법을 준수하며 인종, 피부색,출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 차별하지 않습니다.

Mon-khmer, Cambodian

Kaweah Health អនុវត្តតាមច្បាប់សិទ្ធិពលរដ្ឋនៃសហព័ន្ធដែលសមរម្យនិងមិនមានការរើសអើសលើមូលដ្ឋាន នៃពូជសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ សញ្ជាតិដើម អាយុ ពិការភាព ឬភេទ។

Persian (Farsi)

Kaweah Health از قوانین حقوق مدنی فدرال مربوطه تبعیت می کند و هیچگونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملیتی، سن، ناتوانی یا جنسیت افراد قایل نمی شود.

Punjabi

Kaweah Health ਲਾਗੂ ਸੰਘੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਉਮਰ, ਅਸਮਰਥਤਾ, ਜਾਂ ਲਿੰਗ 'ਤੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Russian

Kaweah Health соблюдает применимое федеральное законодательство в области гражданских прав и не допускает дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола.

Tagalog

Sumusunod ang Kaweah Health sa mga naaangkop na Pederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian

Thai

Kaweah Health ได้ปฏิบัติตามรัฐบัญญัติด้านสิทธิ์ที่เหมาะสม และไม่ได้แบ่งแยกทางชาติพันธุ์ สีผิว เชื้อชาติ อายุ ความทุพพลภาพ หรือเพศ

Vietnamese

Kaweah Health tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.