Open Accessibility Menu
Hide

Armenian

Kaweah Health (Kaweah Health) -ը հետևում է քաղաքացիական իրավունքների մասինգործող դաշնային օրենքներին և խտրականություն չի ցուցաբերում՝ ռասայի, մաշկի գույնի, ազգայինպատկանելության, տարիքի, հաշմանդամության կամ սեռի հիման վրա: Kaweah Health-ը իրավունքից չի զրկումմարդկանց կամ նրանց նկատմամբ ցուցաբերում այլ վերաբերմունք՝ հիմնվելով ռասայի, մաշկի գույնի, ազգայինպատկանելության, տարիքի, հաշմանդամության կամ սեռի վրա:

Kaweah Health-ը՝

  • Անվճար օգնության միջոցներ և ծառայություններ է մատուցում հաշմանդամություն ունեցող անձանց՝հնարավորություն տալով արդյունավետ հաղորդակցվել մեզ հետ, այդ թվում՝
    • Նշանների լեզվի մասնագիտացված թարգմանիչներ
    • Գրավոր տեղեկատվություն այլ ձևաչափերով (խոշոր տպագրությամբ, աուդիո, էլեկտրոնայինհասանելի ձևաչափեր, այլ ձևաչափեր)
  • Անվճար լեզվական ծառայություններ է տրամադրում այն անձանց, ում առաջնային լեզուն անգլերենըչէ, այդ թվում՝
    • Մասնագիտացված թարգմանիչներ
    • Այլ լեզուներով գրված տեղեկատվություն

Եթե նման ծառայությունների կարիք ունեք, դիմեք Judy Cotta-ին: Interpretive Services Department 559-624-5902

Եթե կարծում եք, որ Kaweah Health-ը թերացել է տրամադրել այս ծառայությունները կամ որևէ այլ կերպխտրականություն է ցուցաբերել ռասայի, մաշկի գույնի, ազգային պատկանելության, տարիքի, հաշմանդամության կամ սեռի հիման վրա, ապա կարող եք բողոք ներկայացնել հաջորդիվ ներկայացվածտվյալներով՝ Judy Cotta, Compliance and Privacy Officer, 400 W. Mineral King, Visalia CA 93291, 559-624-2154, Fax 559-624-2254, jcotta@kaweahhealth.org: Դուք կարող եք բողոք ներկայացնել անձամբ կամ փոստի, ֆաքսի կամ էլ. փոստի միջոցով: Եթե բողոք ներկայացնելու հարցում օգնության կարիք ունեք, Judy Cotta-ը պատրաստ էաջակցել ձեզ:

Դուք կարող եք նաև քաղաքացիական իրավունքների խախտման բողոք ներկայացնել U.S. Department of Health and Human Services (ԱՄՆ առողջապահության և սոցիալական ծառայությունների դեպարտամենտ), Office for Civil Rights Քաղաքացիական իրավունքների գրասենյակ), էլեկտրոնային ձևով՝ Office for Civil Rights Complaint Portal-ի միջոցով, որը հասանելի է՝ https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf կամ էլ փոստով կամհեռախոսով՝ U.S. Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD, լսողության և խոսելու խնդիրներունեցողների համար) Բողոքի ձևերը հասանելի են http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html կայքում: